Klachtenregeling

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart C.J. Reincke dat m.b.t. de activiteiten vanuit Bureau Reincke de onderstaande klachtenregeling van toepassing is.

Mocht er sprake zijn van een of meerdere klachten t.a.v. de inhoud of organisatie van een cursus dan wordt in eerste instantie in onderling overleg met Bureau Reincke naar een voor beide partijen bevredigende oplossing gezocht. Mocht de oplossing uitblijven dan treedt de onderstaande klachtenregeling in werking.

Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden.

De klager ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging dienen minimaal te zijn opgenomen: de datum waarop de incidenten waarop de klacht betrekking heeft, hebben plaats gevonden evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

De behandeling van de klacht gebeurt door een persoon die niet bij de gedragingen of incidenten waarop de klacht betrekking heeft, aanwezig is geweest. Als intermediair en onafhankelijke derde partij is Drs. T. Caspers, interim-bestuurder gezondheidszorg, verzocht in die hoedanigheid een bemiddelende rol te spelen. Zijn uitspraak en beoordeling van de betreffende klacht is bindend in deze.

Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft, wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden gemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als degene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.

De klacht wordt indien mogelijk binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht afgehandeld. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht. Mocht er om wat voor reden dan ook een langere periode dan 4 weken nodig zijn om tot een acceptabele afhandeling van de klacht te komen dan wordt de klager daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld, zowel van de motivering als van de nieuwe periode waarbinnen betreffende klacht wordt afgehandeld.

Bureau Reincke draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten en de maatregelen die naar aanleiding van die klachten genomen zijn en bewaart deze administratie minimaal 2 jaar.

Opgemaakt te Rotterdam, 30 juli 2017

C.J. Reincke/Bureau Reincke